Go Back   VietHaven.com > Tham Kha?o & Bi`nh Lua^.n > Ho.c Ho?i

Reply
 
Thread Tools Display Modes

Lược sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát:
Old 08-20-2009, 02:23:29 PM   #1
GiotNang
To^?ng Thu* Ky'
 
GiotNang's Avatar
 
GiotNang is offline
Join Date: Aug 2003
Location: Gịng Sông Xanh
Posts: 3,835
Lược sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát:Lược sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát:


Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu ḷng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử.

Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ, th́ có Phật Bảo Tạng ra đời.

Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông bèn suy nghĩ rằng: “ Nếu đạo Phật không phải chân chánh, th́ đâu có lẽ người ta sung bái khắp xứ như vậy!”

Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong ba tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy.

Khi ấy Bất Huyến Thái Tử vâng lời phụ vương, hết long tin kính, sắm đủ các món ngon quí và đem những đồ trân trọng của ḿnh mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong ba tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món ǵ kém thiếu.

Quan Đại thần Bảo Hải, là phụ than của Phật Bảo Tạng, thấy vậy khuyên rằng : “Điện hạ đă sẵn ḷng tu phước mà cúng Phật cúng Tăng: vậy xin Điện hạ hăy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo vô thượng Bồ đề, chớ nên cầu sự phước báo trên cơi trời Đao lợi hay là cơi trời Phạm thiên làm chi.

Bởi v́ mấy cơi ấy, tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn than đẹp đẻ . thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thong, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có , các cuộc du hí đủ bày, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ đều khoái lạc, không có sự khổ như cơi Nhân gian.

Cái phước báo như trong các cơi đó tuy là mỹ măn như thế, nhưng c̣n thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn ǵ đâu, chính là sự vô thươờg, thật là tướng vô định, như cơn gió thỗi mau không có thế lực ǵ cầm lại đặng: hết vui th́ xảy ra buồn , hết sướng th́ trở lại khổ, dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngơ kia.

Nếu Điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi, th́ chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại.

Chi bằng Điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp, vượt ra ngoài ba cơi bốn ḍng hưởng sự an vui vô cùng vô tận, và hồi hướng về đạo Bồ đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi song mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đă vuông tṛn, mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa“.

Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng : “Ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường Địa ngục chịu sự khổ cực : c̣n kẻ nhân gian và người thiên thượng th́ đủ đều cấu nhiễm, lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh; bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào ba đường dữ là : Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh”.

Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng : “ Bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên việc lánh dữ làm lành mà d́u dắt lên con đường giải thoát, chỉ gặp những kẻ tàn ác tiểu nhân cũ dụ nhau kết bạn bè thường xúi giục những điều bất thiện, và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp Đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến ; v́ vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là ǵ, nên phải chịu nỗi đày đọa “.

Bất Huyến Thái Tử ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thưa rằng : “ Nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vầy : Tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đă từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đă từng tu tập pháp mầu mà hồi hướng về đạo Bô thượng Bồ đề .

Tôi nguyện trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương dựa đâu, mà có xưng niệm danh hiệu tôi, tức th́ tôi dùng phép Thiên nhĩ mà ḷng nghe và dùng phép Thiên nhăn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc ǵ, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ mà đặng vui . Nếu chẳng đặng như lời thề đó, th́ tôi không thành Phật .

Thưa Đức Thế Tôn ! Nay tôi v́ hết thảy chúng sanh mà phát long đại nguyện, tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi, nguyên khi phụ vương tôi Vô Tránh Niệm, trải hằng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai ở cơi An Lạc, Thế giới, hóa độ chúng sanh xong rồi, chứng nhập Niết bàn , chánh pháp truyền lại, th́ tôi tu hạnh làm việc Phật sự . Đến lúc chánh pháp gần diệt, hễ diệt bữa trước th́ bữa sau tôi chứng đạo Bồ đề .

Xin đức Thế Tôn từ bi mà thọ kư cho tôi , và tôi cũng hết ḷng yêu cầu các đức Phật hiện tại ỡ hằng sa thế giới trong mười phương điều thọ kư cho tôi như vậy nữa ?

Đức Bảo Tạng như lai nghe mấy lời nguyện ấy , liền thọ kư Bất Huyến Thái Tử rằng : “ Ngươi xem xét chúng sanh trong cỏi Thiên thượng Nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo , mà sanh ḷng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền năo và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui .

V́ người có ḷng soi xét những lời yêu cầu của loài hữu t́nh trong thế gian mà cứu khổ như vậy , nên nay ta đặt hiệu là : Quán Thế Âm .

Trong khi ngươi tu hạnh Bồ tát , th́ giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ năo và là đủ mọi việc Phật sự .

Sau khi A Di Đà Như Lai nhập Niết bàn rồi , th́ cơi Cực lạc lại đổi tên là “Nhất thiết trân bảo sở thành tựu”. Y báo càng thêm tốt đẹp hơn trước đến bội phần .

Chừng đó, đương lúc ban đêm , độ trong giây phút , có hiện ra đủ thức trang nghiêm, th́ ngươi sẽ ngồi trên ṭa Kim cang ở dưới cây Bồ đề mà chứng ngôi Chánh giác hiệu là ; “Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai: , phước tṛn hạnh đủ , muôn sự vẻ vang , đạo pháp cao siêu , thần thong rộng lớn , rất tôn rất quí , không ai sánh bằng mà lại sống lâu đến chin mươi sáu ức na do tha kiếp , rồi khi diệt độ th́ chánh pháp c̣n truyền bá lại đến sáu mươi ba ức kiếp nữa .

Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ kư rồi , liền vui mừng mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn măn như lời ngài nói đó , thiệt l àhân hạnh biết bao ! Nay tôi lạy ngài xin làm thế nào cho các đức Phật hiện ở hằng sa thế giớicũng đều thọ kư cho tôi và khiến cho cả thảy thế giới đều đồng thời vang ra những tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa ĺa mọi sự dục vọng trên đời “.

Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi , đương cúi đầu lễ Phật , tức th́ các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng ḥa nhă , ai ai nghe đến cũng sanh ḷng vui vẻ , làm cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả .

Khi ấy , thoạt nghe các Đức Phật ở mười phương đồng thinh thọ kư cho Quan Thế Âm rằng: “Đương khi thời kiếp Thiện trụ , ở tại cơi Tán đề lam thế giới , nhằm lúc Phật Bảo Tạng ra đời mà giáo hóa chúng sanh , có con của vua Vô Tránh Niệm , tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong ba tháng: do công đức đó , nên trải hằng sa kiếp sẽ thành Phật hiệu là : Biết Xuất Nhất Thiết Công đức Quang Minh San Vương Như Lai , ở về thế giới Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”.

Bất Huyến Thái Tử khi đặng Chư Phật thọ kư rồi , th́ ḷng rất vui mừng.

-Đến khi mạng chung, th́ Ngài thọ sanh ra các đời khác , trải kiếp nọ qua kiếp kia, hằng giữ bổn nguyện , gắng công tu hành, cầu đạo Bồ đề , làm hạnh Bồ Tát , chăm ḷng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh , không có khi nào mà Ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện .

Hiện nay Quan Thế Âm đă chứng được bự Đẳng giác Bồ Tát , ở cơi Cực Lạc mà hầu hạ Đức A Di Đà , hằng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cơi ấỵ

Đến sau , Đức Phật A Di Đà nhập Niết bàn rồi th́ Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hoá chúng sanh.


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


source:http://phatphap.wordpress.com/2007/0...e-am-bo-tat-2/
__________________
Người có tâm luôn t́m được hạnh phúc.
Hạnh phúc có ngay trong nhà ḿnh, không nên t́m trong vườn người khác .
  Reply With Quote

Old 08-22-2009, 09:18:44 AM   #2
langxet
Pho' To^?ng Qua?n Ly'
 
langxet's Avatar
 
langxet is offline
Join Date: Nov 2008
Posts: 2,583
hi`nh pha^.t dde.p wa' sis ..... thanks
  Reply With Quote

Old 08-22-2009, 05:42:46 PM   #3
GiotNang
To^?ng Thu* Ky'
 
GiotNang's Avatar
 
GiotNang is offline
Join Date: Aug 2003
Location: Gịng Sông Xanh
Posts: 3,835
hihi ...cố ư post h́nh đẹp đẹp để Xẹt xem đó chứ
__________________
Người có tâm luôn t́m được hạnh phúc.
Hạnh phúc có ngay trong nhà ḿnh, không nên t́m trong vườn người khác .
  Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 11:46:48 PM.


vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
No portions of VietHaven may be used without written permission.